Изработване на успешни модели по метода на крайните елементи с помощта на FEMAP

FEMAP е усъвършенствана софтуерна програма за инженерна симулация, която създава модели за анализ на сложни инженерни продукти и системи по метода на крайните елементи и показва решенията. FEMAP е неутрална спрямо CAD-програмата и резолвера и е съвместим с геометрични данни от всички основни CAD системи, a също така и поддържа няколко резолвера по метода на крайните елементи, налични на пазара.

FEMAP предоставя на фирмите следните предимства:

Чрез импортираните геометрични данни се извършва абстракция (напр. извличане на осреднена равнина) и опростяване (напр. елиминиране на малки детайли) с цел създаване на по-ефективна и точна числена мантия по време на създаването на мрежовия модел от крайни елементи. По време на създаването мрежата от крайни елементи може да се използва всяка комбинация в широкия диапазон от налични типове елементи (обемни, равнинни, линейни и т.н.), за да се създадат сложни конструкции с краен брой елементи.
Чрез изнасянето на създадените задачи към даден резолвер и чрез презареждане на постигнатите резултати е възможно да се анализира поведението на проектираните конструкции с инструментите за оценка на FEMAP.